inventariseren mailadressenleden
Ben je lid van SV De Kruithoorn? Laat dan hier je e mailadres achter.
Berichten

Lidmaatschap

LID WORDEN

 

Om lid te worden van onze schietvereniging moet hij of zij, conform onze statuten, de grondwettige regeringsvorm aanvaarden en een verklaring omtrent gedrag kunnen overleggen (t.b.v. de schietsport).           “VERKLARING OMTRENT HET GEDRAG”Deze verklaring wordt in de volksmond ook wel bewijs van goed gedrag genoemd. Met deze verklaring toont u aan dat u in het verleden niet in aanraking bent geweest met justitie.De verklaring moet u persoonlijk aanvragen bij de afdeling burgerzaken van de gemeente waarin u woont.Hiervoor hebt u nodig:

* een legitimatiebewijs

* voor de afgifte van een verklaring van gedrag moet een vergoeding worden betaald.

Procedure

Zodra u de verklaring hebt aangevraagd, wordt door Burgerzaken schriftelijk informatie ingewonnen bij de politie en de justitiële documentatiedienst. Wanneer u in de administratie van deze instanties niet voorkomt kan de verklaring worden afgegeven. De procedure duurt ongeveer drie weken. Omdat men bij onze schietsportvereniging te maken heeft met vuurwapens, worden er zeer strenge eisen gesteld omtrent het gedrag en sociaal functioneren binnen de vereniging alvorens het bestuur iemand toelaat als lid.

Indien u interesse heeft om lid te worden van onze schietvereniging, dan nodigen wij u graag uit om eerst eens een avond kennis te komen maken met de schietsport, u krijgt op deze wijze een indruk van de vereniging en het omgaan met wapens. Neem altijd een geldig legitimatiebewijs mee bij de eerste kennismaking.

ASPIRANT

Besluit u om lid te worden van onze vereniging, dan dient u het aanmeldings formulier, met drie recente pasfoto’s en een verklaring omtrent het gedrag te overleggen deze is verkrijgbaar op het gemeentehuis van uw woonplaats.
(deze instantie werkt uiteraard samen met de politie.) Nadat de benodigde formulieren en pasfoto’s zijn ingeleverd volgt een introductie periode. U wordt direct aangemeld bij de KNSA (overkoepelende organisatie).Waarna het bestuur in overleg met de toelatingscommissie besluit of de introductie wordt voortgezet. Het introductie- cq aspirant-lidmaatschap duurt zes maanden, na de officiële aanmelding.
Drie maal kunt u komen kijken (kennismakingstijd), daarna zes maanden aspirant-lid, waarbij diverse proeven van bekwaamheid moeten worden afgelegd, dit ter beoordeling van de instructeurs. Daarna beslist het bestuur of hij of zij lid van onze vereniging wordt. Zonder opgaaf van reden kan een aspirant door het bestuur geweigerd worden. Voor jeugdleden geldt in principe hetzelfde met dien verstande dat het aanvraagformulier mede moet worden ondertekend door een ouder of voogd (tot en met de leeftijd van zeventien jaar, want de meerderjarige leeftijd gaat in met 18 jaar).

DEFINITIEF LID

Bij een positief bestuursbesluit (nadat u aspirant(-lid) geweest bent) gaat het definitieve lidmaatschap in.

JEUGDLEDEN

In tegenstelling tot seniorleden schieten de jeugdschutters in het begin met luchtwapens en vanaf achttien jaar mag men onder begeleiding met klein kaliber vuurwapens schieten.

In het jaar waarin de schutter achttien wordt, wordt hij of zij automatisch seniorlid.

De Jeugdschutter ondergaat dezelfde aanmeldingsprocedure als een seniorlid. Aan jeugdleden worden geen alcoholische versnaperingen geschonken.